Posts

Showing posts from May, 2018

व्हॉल्वो XC40 गाडीचे बुकिंग आज पासून सुरु, ४ जुलै ला लाँच होणार कार

व्हॉल्वो XC40 गाडीचेबुकिंगआजपासूनसुरु, ४जुलैलालाँचहोणारकार
व्होल्वोकारइंडियाऑल- XC40 लॉन्चकरण्यासाठीसज्जआहे. युरोपियनकारऑफदइयरचीउपाधीजिंकल्यानंतरलवकरच XC40  भारतातउपलब्धहोईल. हैदराबादमध्येसध्यामीडियाड्राइव्हचालूआहे. कंपनीलाअपेक्षाआहेकि XC40 लाँचहोण्याआधीचसंपूर्ण२००युनिट्सप्रीबुकहोतील. कारणहिगाडीवेगळ्यावैशिष्टयांमूळेएसयूव्हीसेगमेंटमध्येनावीन्यआणणारीआहे. इच्छुकग्राहकव्होल्वोकारच्याडीलरकडेहिगाडीप्रीबुककरूशकतात. कारचेवैशिष्ट्यआणिकिंमतह्याचीमाहितीग्राहकांनाकारलाँचच्यावेळीमिळेल, पण५लाखरुपयेव्होल्वोकारच्याडीलरकडेजमाकरूनइच्छुकग्राहकलगेचहिगाडीबुककरूशकतात.     
व्हॉल्वोकारइंडिया: स्वीडिशलक्झरीकारकंपनीव्हॉल्वोकारइंडिया (व्हीसीआय) ने 2007 मध्येभारतातपदार्पणकेलेआणितेव्हापासूनकंपनीभारतदेशातस्वीडिशब्रॅंडबाजारपेठेवरसखोलतेनेकामकरतेआहे. व्होल्वोकारसध्याअहमदाबाद, बेंगळुरू, चंडीगढ, चेन्नई, कोयम्बट

भारतातील निम्म्याहून अधिक धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींनी ते सोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ठरले अपयशी;नवीन माहिती उघड

भारतातील निम्म्याहून अधिकधुम्रपानकरणाऱ्याव्यक्तींनीतेसोडण्याचाप्रयत्नकेला, मात्रठरलेअपयशी;नवीनमाहितीउघड भारतात 10 पैकीसातस्मोकर्सनाधुम्रपानधोकादायकआहेयाचीजाणीवअसते